POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności podaje informacje na temat form ochrony danych osobowych użytkowników sklepu dostępnego pod adresem elektronicznym sklep.ogrodekdziadunia.pl zwanego dalej „Sklepem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest OGRÓDEK DZIADUNIA CZESŁAW ŚLUSARCZYK SPÓŁKA JAWNA mieszczącego się w Wąsoszu Dolnym, ul. Traugutta 27, 42-110 Popów, NIP 5742058285.

3. Informacje zawarte na stronach Sklepu stanowią wyłączną własność Administratora danych i są prawnie chronione.

4. W celu korzystania usług oferowanych przez Sklep, użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW oraz mającym dostęp do Sieci Internet. Wejście do Sklepu może odbywać się za pomocą najbardziej znanych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, iż strony Sklepu nie zawierają treści naruszających prawa osób trzecich lub aktualne przepisy prawa, a w szczególności są wolne od treści:

  • zawierającej informacje, powodujące lub stanowiące zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
  • zawierającej informacje promujące nielegalne działania lub zachowania, które stanowią obrazę bądź groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające czy też oszczercze,
  • prowokującej rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych,
  • promującej lub wspierającej działania przestępcze, naruszające prawa osób trzecich, w tym również prawa własności intelektualnej,
  • stanowiącej jakąkolwiek inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie koniecznym dla potrzeb korzystania przez nich ze Sklepu, a szczególnie dla tworzenia indywidualnych kont Użytkowników i składania przez nich zamówień przy użyciu tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich ewentualnych reklamacji.

Zależnie od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w sprawie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. PRAWO DOSTĘPU

1. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzupełniania, uaktualniania, nanoszenia poprawek do danych osobowych, czasowego lub trwałego ograniczenia do ich edytowania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, fałszywe lub zostały zgromadzone z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbyteczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie możliwość do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego aktualne przepisy prawa.

IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

1. Do informacji osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone odpowiednie pełnomocnictwa.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy aktualnych przepisów prawa, przede wszystkim odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisy płatności elektronicznych – celem poprawnej realizacji umowy, w szczególności w celu dostarczenia zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w sytuacji wystąpienia uwzględnionych reklamacji).

V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych deklaruje, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje narzędzia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę przetwarzanych danych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy też uszkodzeniem.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje przypadkowych informacji na temat usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały opublikowane na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez prawomocne przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać dóbr użytkownika.

VII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować pod adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail:

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w Polityce Prywatności.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

2016-05-20